مقایسه کالا

میهمان

میهمان

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 22 فرودین 1390
میهمان

آژانس بالون

آژانس بالون

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 10 بهمن 1389
آژانس بالون

پدیده خلاق نیکان

پدیده خلاق نیکان

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 24 دی 1389
پدیده خلاق نیکان

ردان سیستم

ردان سیستم

نوع سیستم: TDE100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 11 آبان 1389
ردان سیستم

گروه نرم افزاری دریاسافت

گروه نرم افزاری دریاسافت

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 03 آبان 1389
گروه نرم افزاری دریاسافت

گروه نرم افزاری پرند

گروه نرم افزاری پرند

نوع سیستم: TVM200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 10 مهر 1389
گروه نرم افزاری پرند

بیمارستان دامپزشکی تهران

بیمارستان دامپزشکی تهران

نوع سیستم: TDE200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 27 مرداد 1389
بیمارستان دامپزشکی تهران

شیواسپ

شرکت شیواسپ

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 06 مرداد 1389
شیواسپ

نوین گداز امین

نوین گداز امین

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 04 مرداد 1389
نوین گداز امین

شاندرمن

شاندرمن

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 09 خرداد 1389
شاندرمن

آریان استخر

آریان استخر

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 13 دی 1388
آریان استخر

دنا صنعت

دنا صنعت

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 03 دی 1388
دنا صنعت

املاک زیتون

املاک زیتون

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 21 تیر 1388
املاک زیتون

گنجینه میثاق نور

گنجینه میثاق نور

نوع سیستم: TDE100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 25 دی 1387
گنجینه میثاق نور

ممتاز پرواز طلایی

ممتاز پرواز طلایی

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 29 مهر 1387
ممتاز پرواز طلایی

ذوب و نورد فولاد کرمانشاه

ذوب و نورد فولاد کرمانشاه

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 23 اسفند 1386
ذوب و نورد فولاد کرمانشاه