مقایسه کالا

شرکت ساربوک

شرکت ساربوک

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی تاریخ اجرا: 19 آذر 1396
شرکت ساربوک

عملیات صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

عملیات صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 176 پورت + 960 پورت تاریخ اجرا: 02 آذر 1396
عملیات صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

مرکز چاپ کهن

مرکز چاپ کهن

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی تاریخ اجرا: 02 آذر 1396
مرکز چاپ کهن

شرکت قیر کسری

شرکت قیر کسری

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: 160 پورت تاریخ اجرا: 21 آبان 1396
شرکت قیر کسری

شرکت بافتینه

شرکت بافتینه

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: 160 پورت تاریخ اجرا: 10 آبان 1396
شرکت بافتینه

شرکت حاصل نوین

شرکت حاصل نوین

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: 152 پورت تاریخ اجرا: 12 مهر 1396
شرکت حاصل نوین

شرکت یوز رایان

شرکت یوز رایان

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی تاریخ اجرا: 26 شهریور 1396
شرکت یوز رایان

شرکت آرمان پرشین پارس

شرکت آرمان پرشین پارس

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی تاریخ اجرا: 09 شهریور 1396
شرکت آرمان پرشین پارس

شرکت بهداشت آرین

شرکت بهداشت آرین

نوع سیستم: TDE600 ظرفیت سیستم: 960 پورت تاریخ اجرا: 08 شهریور 1396
شرکت بهداشت آرین

شرکت پیشرو ماشین آپادانا

شرکت پیشرو ماشین آپادانا

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی تاریخ اجرا: 28 مرداد 1396
شرکت پیشرو ماشین آپادانا

شرکت هنزک شیمی

شرکت هنزک شیمی

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی تاریخ اجرا: 04 مرداد 1396
شرکت هنزک شیمی

شرکت اکتوورکو

شرکت اکتوورکو

نوع سیستم: TDE600 ظرفیت سیستم: 960 پورت تاریخ اجرا: 03 مرداد 1396
شرکت اکتوورکو

دادگستری میدان هروی

دادگستری میدان هروی

نوع سیستم: TDE600 ظرفیت سیستم: 32 شهری و 568 خط داخلی تاریخ اجرا: 07 تیر 1396
دادگستری میدان هروی

شرکت مهندسی کان دانا

شرکت مهندسی کان دانا

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی تاریخ اجرا: 17 خرداد 1396
شرکت مهندسی کان دانا

شرکت فابا

شرکت فابا

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی تاریخ اجرا: 09 خرداد 1396
شرکت فابا

شرکت آرمان پیروزان پروین

شرکت آرمان پیروزان پروین

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی تاریخ اجرا: 19 اردیبهشت 1396
شرکت آرمان پیروزان پروین

بانک ملت شعبه مرکزی استان تبریز

بانک ملت شعبه مرکزی استان تبریز

نوع سیستم: TDE600 ظرفیت سیستم: 296 خط داخلی و48 خط شهری تاریخ اجرا: 08 آذر 1395
بانک ملت شعبه مرکزی استان تبریز

کانون سردفتران ودفتر یاران قوه قضاییه

کانون سردفتران ودفتر یاران قوه قضاییه

نوع سیستم: TDE600 ظرفیت سیستم: 64 خط شهری و216 خط داخلی تاریخ اجرا: 07 آذر 1395
کانون سردفتران ودفتر یاران قوه قضاییه

الکترونیک کاران

الکترونیک کاران

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: 50 پورت تاریخ اجرا: 02 خرداد 1394
الکترونیک کاران

برجهای تهران

برجهای تهران

نوع سیستم: TDA600 ظرفیت سیستم: 800 پورت تاریخ اجرا: 25 اسفند 1393
برجهای تهران

کارخانجات پل فیلم و پلات

کارخانجات پل فیلم و پلات

نوع سیستم: TDE600 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 31 تیر 1393
کارخانجات پل فیلم و پلات

پارس فنر

پارس فنر

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 25 تیر 1393
پارس فنر

پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم

پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 07 خرداد 1393
پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم

حامی اندیشمندان

حامی اندیشمندان

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 08 اردیبهشت 1393
حامی اندیشمندان