مقایسه کالا

افشان پروتئین

افشان پروتئین

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 29 بهمن 1392
افشان پروتئین

غذانت

غذانت

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 17 بهمن 1392
غذانت

گروه طرح و پردازش باتیس

گروه طرح و پردازش باتیس

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 10 دی 1392
گروه طرح و پردازش باتیس

گروه خودروسازی راین

گروه خودروسازی راین

نوع سیستم: TDE200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 02 دی 1392
گروه خودروسازی راین

پرشین پارس

پرشین پارس

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 24 آذر 1392
پرشین پارس

فرازشید سیر

فرازشید سیر

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 18 آبان 1392
فرازشید سیر

دان ارتباط گویا

دان ارتباط گویا

نوع سیستم: TDE100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1392
دان ارتباط گویا

بانک قوامین مدیریت شعب غرب تهران

بانک قوامین مدیریت شعب غرب تهران

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 30 مرداد 1392
بانک قوامین مدیریت شعب غرب تهران

هتل رز

هتل رز

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 17 مرداد 1392
هتل رز

نیاز روز

نیاز روز

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 04 تیر 1392
نیاز روز

کانون تبلیغاتی مات

کانون تبلیغاتی مات

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 07 خرداد 1392
کانون تبلیغاتی مات

99 سیمرغ

99 سیمرغ

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 07 خرداد 1392
99 سیمرغ

بنیاد کودک

بنیاد کودک

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 02 خرداد 1392
بنیاد کودک

رادکیش

رادکیش

نوع سیستم: TDE200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 29 اردیبهشت 1392
رادکیش

شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 08 اردیبهشت 1392
شهرداری اصفهان

مبلمان یاتاش

مبلمان یاتاش

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 21 فرودین 1392
مبلمان یاتاش

کار تجارت فربد

کار تجارت فربد

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 15 اسفند 1391
کار تجارت فربد

روزنامه اقتصاد پویا

روزنامه اقتصاد پویا

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 24 بهمن 1391
روزنامه اقتصاد پویا

داروسازی آتی فارمد

داروسازی آتی فارمد

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 20 دی 1391
داروسازی آتی فارمد

بیمه گران سپهر حامی آریا

بیمه گران سپهر حامی آریا

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 29 آذر 1391
بیمه گران سپهر حامی آریا

سواسری

سواسری

نوع سیستم: TDE200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 26 آذر 1391
سواسری

وکیوم پارس

وکیوم پارس

نوع سیستم: TVM200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 18 آذر 1391
وکیوم پارس

حمل و نقل پرس

حمل و نقل پرس

نوع سیستم: TDE600 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 11 آبان 1391
حمل و نقل پرس

صندوق ذخیره ارز ملی

صندوق ذخیره ارز ملی

نوع سیستم: TDE600 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1391
صندوق ذخیره ارز ملی