مقایسه کالا

آژانس ضیافت پرواز

آژانس ضیافت پرواز

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
آژانس ضیافت پرواز

توتاس بین الملل

توتاس بین الملل

نوع سیستم: TDA30 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
توتاس بین الملل

آران انرژی

آران انرژی

نوع سیستم: TDA30 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
آران انرژی

سهام عدالت ایران

سهام عدالت ایران

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
سهام عدالت ایران

زبانکده ملی ایران

زبانکده ملی ایران

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
زبانکده ملی ایران

پارس تابلو

پارس تابلو

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
پارس تابلو

فستو پنوماتیک

فستو پنوماتیک

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
فستو پنوماتیک

صنایع لاستیک

صنایع لاستیک

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
صنایع لاستیک

آژانس قصر داریوش

آژانس قصر داریوش

نوع سیستم: TDE200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
آژانس قصر داریوش

یاسان

یاسان

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
یاسان

آژانس همنواز

آژانس همنواز

نوع سیستم: TDE100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
آژانس همنواز

ایران مدل

ایران مدل

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
ایران مدل

آژانس صدرا سیر

آژانس صدرا سیر

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
آژانس صدرا سیر

روغن بهران

روغن بهران

نوع سیستم: TEM824 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
روغن بهران

داروسازی باریج اسانس

داروسازی باریج اسانس

نوع سیستم: TEM824 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
داروسازی باریج اسانس

نشریه پیام ساختمان

نشریه پیام ساختمان

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
نشریه پیام ساختمان

شرکت فناپ

شرکت فناپ

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
شرکت فناپ

هواپیمایی آتا

هواپیمایی آتا

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
هواپیمایی آتا

شرکت چای شهرزاد

شرکت چای شهرزاد

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
شرکت چای شهرزاد

شرکت یاسان

شرکت یاسان

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
شرکت یاسان

روزنامه وقایع اتفاقیه

روزنامه وقایع اتفاقیه

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
روزنامه وقایع اتفاقیه

روزنامه اقتصادپویا

روزنامه اقتصادپویا

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
روزنامه اقتصادپویا

شرکت حریر خوزستان

شرکت حریر خوزستان

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
شرکت حریر خوزستان

شرکت یگانه اندیش صنعت

شرکت یگانه اندیش صنعت

نوع سیستم: TDE200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
شرکت یگانه اندیش صنعت