پرشین پارس

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۲/۰۹/۲۴

توضیحات پروژه: