پرشین پارس

نوع سیستم: TDA100DBP

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۲/۰۹/۲۴

توضیحات پروژه: