مقایسه کالا
عقد قرارداد نصب و بهینه سازی سیستم مخابراتی برجهای تهران

عقد قرارداد نصب و بهینه سازی سیستم مخابراتی برجهای تهران

0 دیدگاه

عقد قرارداد نصب و بهینه سازی سیستم مخابراتی برجهای تهران
در این قرارداد مقرر گردید کلیه ترمینالهای موجود در ساختمان تعویض گشته و اختلال موجود در 400 خط شهری ساکنین رفع گردد. برای 270 داخلی موجود در این ساختمان مقرر گردید یک دستگاه KX-TDA600 به همراه باکس الحاقی KX-TDA620 نصب گردد .

نظرات کاربران