hello پروژه های نصب و راه اندازی سانترال صفحه3

پروژه های نصب و راه اندازی سانترال

شرکت یوز رایان
شرکت یوز رایان

نوع سیستم: NS500

ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۰۶/۲۶

شرکت قیر کسری
شرکت قیر کسری

نوع سیستم: TDA200

ظرفیت سیستم: 160 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۰۸/۲۱

شرکت حاصل نوین
شرکت حاصل نوین

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم: 152 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۰۷/۱۲

شرکت بافتینه
شرکت بافتینه

نوع سیستم: TDA200

ظرفیت سیستم: 160 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۰۸/۱۰

مرکز چاپ کهن
مرکز چاپ کهن

نوع سیستم: NS500

ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۰۹/۰۲

شرکت فابا
شرکت فابا

نوع سیستم: NS500

ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۰۳/۰۹