گروه نرم افزاری پرند

نوع سیستم: TVM200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۸۹/۰۷/۱۰

توضیحات پروژه: