گروه طرح و پردازش باتیس

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۲/۱۰/۱۰

توضیحات پروژه: