گروه خودروسازی بهمن

نوع سیستم: TDA200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۰/۰۲/۰۸

توضیحات پروژه: