کانون تبلیغاتی مات

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۲/۰۳/۰۷

توضیحات پروژه: