کار تجارت فربد

نوع سیستم: TDA100

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۱/۱۲/۱۵

توضیحات پروژه: