پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم

نوع سیستم: TDA200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۳/۰۳/۰۷

توضیحات پروژه: