نیاز روز

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۲/۰۴/۰۴

توضیحات پروژه:

2 تا دفتر