مکین دریا

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۱/۰۵/۱۰

توضیحات پروژه: