موسسه مالی و اعتباری مهر امام رضا (ع)

نوع سیستم: TDA600

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:...

توضیحات پروژه:

در این پروژه یک دستگاه  TDA600 و TDA620 نصب و راه اندازی گردید.