مرکز مطالعات شهرداری

نوع سیستم: TDA600

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:...

توضیحات پروژه:

در این مرکز یک دستگاه TDA600 و TDA620 نصب و راه اندازی گردید.