محصولات غذایی کاله

نوع سیستم: TDA200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۰/۱۱/۰۶

توضیحات پروژه: