فومن شیمی

نوع سیستم: TDA200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۰/۰۹/۰۵

توضیحات پروژه: