فراکوه

نوع سیستم: TDE100

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۰/۰۳/۳۱

توضیحات پروژه: