صندوق نسوز کاوه

نوع سیستم: TDA100

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۰/۱۲/۱۱

توضیحات پروژه: