صندوق ذخیره ارز ملی

نوع سیستم: TDE600

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۱/۰۶/۱۶

توضیحات پروژه: