صنایع داروسازی سبحان

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۱/۰۳/۱۰

توضیحات پروژه: