صنام

نوع سیستم: TDA100

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۰/۰۶/۲۸

توضیحات پروژه: