شرکت صادرات گاز

نوع سیستم: TDA600

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:...

توضیحات پروژه:

نصب دو دستگاه TDA600 که توسط دو کارت 0490 از طریق IP لینک شده اند.