شهرداری اصفهان

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۲/۰۲/۰۸

توضیحات پروژه: