شرکت یوز رایان

نوع سیستم: NS500

ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۰۶/۲۶

توضیحات پروژه: