شرکت پیشرو ماشین آپادانا

نوع سیستم: NS500

ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۰۵/۲۸

توضیحات پروژه: