شرکت بتا صنعت ایلیا

نوع سیستم: NS500

ظرفیت سیستم: 12 شهری و 34 خط داخلی

تاریخ اجرا:۱۳۹۷/۰۳/۲۰

توضیحات پروژه: