شرکت آرمان پیروزان پروین

نوع سیستم: NS500

ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۰۲/۱۹

توضیحات پروژه: