سهام عدالت ایران

نوع سیستم: TDA200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:...

توضیحات پروژه: