سام سرویس خاورمیانه (سامسونگ)

نوع سیستم: TVM200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۱/۰۴/۳۱

توضیحات پروژه: