زبانکده ملی ایران

نوع سیستم: TDA100

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:...

توضیحات پروژه: