رهپویان شریف

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۱/۰۲/۰۵

توضیحات پروژه: