ردان سیستم

نوع سیستم: TDE100

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۸۹/۰۸/۱۱

توضیحات پروژه: