دفتر حسابرسی صنایع دفاع

نوع سیستم: TDE600

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۱/۱۰/۰۱

توضیحات پروژه:

پروژه با همکاری شرکت صنایع کامپیوتری ایران (ایز ایران) انجام گرفت.