دان ارتباط گویا

نوع سیستم: TDE100

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۲/۰۶/۱۶

توضیحات پروژه: