دانشگاه صنعتی شریف

نوع سیستم: TDE600

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۱/۰۳/۲۴

توضیحات پروژه: