داروسازی تهران دارو

نوع سیستم: TDA600

ظرفیت سیستم: 960 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

توضیحات پروژه: