تصفیه خانه شماره 2 تهران کن

نوع سیستم: NS500

ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۱۰/۱۳

توضیحات پروژه: