بیمارستان دامپزشکی تهران

نوع سیستم: TDE200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۸۹/۰۵/۲۷

توضیحات پروژه: