بنیاد کودک

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۲/۰۳/۰۲

توضیحات پروژه: