بانک ملت شعبه مرکزی استان تبریز

نوع سیستم: TDE600

ظرفیت سیستم: 296 خط داخلی و48 خط شهری

تاریخ اجرا:۱۳۹۵/۰۹/۰۸

توضیحات پروژه: