بانک قوامین مدیریت شعب غرب تهران

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۲/۰۵/۳۰

توضیحات پروژه: