بانک ایران زمین

نوع سیستم: TDE600

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۱/۰۵/۰۱

توضیحات پروژه: