آریان استخر

نوع سیستم: TDA200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۸۸/۱۰/۱۳

توضیحات پروژه: